Design of an Automatic Specification-based Test-framework for On-board Software of Satellites

Detta är en Master-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Författare: Kilian Höflinger; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Satelliter är sofistikerade och därför komplicerade konstruktioner som kräver tvärvetenskapligt lagarbete mellan olika experter från olika akademiska discipliner. Integrationen av specifika nyttolastkomponenter, liksom vetenskapliga experiment, med inbyggd programvara för satelliter är mycket utmanande. Domänexperten, som ägare av nyttolastkomponenten, besitter detaljerade insikter om hans eller hennes del, men saknar tillräckliga kunskaper i programmering för att implementera den i den inbyggda programvaran. Programmeraren är i stånd att skriva rätt kod för den inbyggda programvaran, men är oerfaren med nyttolastkomponenten. Denna rapport beskriver utformningen och genomförandet av ett automatisk, specifikationsbaserat testramverk för inbyggd programvara för satelliter för att överbrygga kunskaps- och kommunikationsklyftan mellan programmeraren och domänexperten. Modell- och testdriven utveckling är i fokus för testramverket. Med hjälp av ett domänspecifikt språk kan domänexperten modellera en specifikation i formell notation, som representerar potentiella användningsscenarier av komponenten. Dessa scenarier är automatiskt översatta till kompilerbara testfall i C++, som hjälper programmeraren att kontrollera den funktionella korrektheten av den inbyggda programvaran för nyttolastkomponenten när han eller hon programmerar den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)