Hemvärnssoldat i elden! : En kvalitativ studie om hur hemvärnssoldaten påverkas av sitt deltagande i de omfattande skogsbränderna

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur Hemvärnets personal påverkas av sitt deltagande i de stora stödinsatserna, särskilt vid de stora skogsbränderna 2014 och 2018. Det vill säga hur dessa soldater upplevt sitt deltagande i insatserna samt vilka erfarenheter de har dragit. En upplevelse som påverkat dem både som privatperson och soldat, men som även också fått andra konsekvenser i olika omfattning. Som person har de utvecklats under insatsen bland annat genom insikten om att kunna hjälpa till och göra nytta för andra. Som soldat har de istället fått färdigheter och kunskaper som de kunnat medföra till sitt krigsförband. Undersökningen syftade till att belysa ett växande samhällsproblem med ökade risker för stora skogsbränder, utifrån Försvarsmakten och närmare bestämt Hemvärnets perspektiv. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ beskrivande analys efter intervjuer av hemvärnssoldater som deltagit i bränderna, antingen 2014 eller 2018. Resultatet visade på en mängd olika faktorer som främst Försvarsmakten kan ta i beaktande, men som på sikt även kan påverka politisk nivå i kommande utredningar. Avgörande faktorer som spelar in är bland annat det frivilliga deltagande och när detta deltagande är praktiskt möjligt. Men även hur familjens betydelse och individernas övriga sysselsättning påverkar möjligheten till deltagandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)