Implementering av digitalt mätsystem & statistisk processtyrning : Fallstudie på ett tillverkande SMF inom fordonsindustri

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Författare: Jesper Gans; Kenneth Ekström; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Fordonsindustrin är en av de industrier med höst standarder och lägst toleranser för fel. För att produktion ska kunna uppfylla de högt ställda kraven krävs det ett bra och effektivt system som snabbt återkopplar produktionen och förhindrar att den hamnar utom uppsatta styrgränser eller toleranser för artikeln. Genom att använda statistisk processtyrning (SPC) och mätsystemanalys (MSA) tillsammans med Gage R&R kan produktionsprocessen styras upp och minimera fel till några enstaka få per miljon producerade detaljer. För att kunna göra det arbetet mer effektivt så är det fördelaktigt att använda sig av digitala mät- och analyssystem. I det här kandidatexamensarbetet undersöks i ett tekniskt uppdrag hur ett digitalt system från Mitutoyo kan användas i små- och medelstora företag (SMF) för att styra upp och förenkla det dagliga kvalitets- och processystemsarbetet samt göra det mer konkurrenskraftigt. Projektets uppdragsgivare var Marcus Komponenter AB där arbetet utfördes 1–3 gånger i veckan, i stort sett varje vecka under första halvåret av 2021. Marcus Komponenter är leverantör till bland annat Scania och Volvo Lastvagnar. Teoridelen av rapporten tar upp aspekter om produktion som kvalitet och kvalitetsstyrning men även hur metoderna SPC och MSA fungerar matematiskt och i praktiken samt används på ett effektivt sätt. Digitalisering och Industri 4.0 i företag tas upp och hur det kan appliceras. Slutligen avslutas teorikapitlet med sammanfattningar av samtida studier kring ämnena som den här rapporten tar upp för att ha en grund att bygga vidare på. Det finns goda möjligheter till att börja implementera digitala teknologier men att vägen dit kräver mycket engagemang, kunskap och en del investeringar. Det rekommenderas i flera fall att det finns en mättekniker eller person ansvarig för implementeringen av statistiskprocesstyrning då ämnet är så stort och föga anpassat till att genomföras på deltid eller vid behov. Om inte aktivt arbete sker med SPC blir inte processen återkopplad och arbetet saknar mening. Markus komponenter jobbar ständigt med digitalisering utifrån sina förutsättningar. Att implementera statistisk processkontroll bör vara ett naturligt nästa steg inom digitaliseringen. Av detta tekniska uppdrag framgår att det är fullt möjligt för Marcus komponenter att fortsätta sin digitalisering och implementera statistisk processkontroll i en större utsträckning. Statistisk processkontroll i kombination mätsystemsanalyser och andra digitala teknologier förhöjer värden i kärnprocessen genom högre kvalitet och reducerade reklamationer. För SMF:er kan detta spara in stora kostnader i längden och följaktligen öka konkurrenskraften men det kräver att de kan arbeta med lean och använda sina resurser på ett smart och flitigt vis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)