Förstå, kunna och vilja : En kvalitativ studie om implementeringen av miljöpolicyn i Borås Stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Svenska kommuner har genom sina kritiska samhällsfunktioner, närhet till medborgare samt näringsliv en avgörande roll i genomförandet av Agenda 2030. I kommunen Borås Stad finns en politiskt fastställd miljöpolicy som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljön och nämner fem hörnpelare som ska genomsyra allt dagligt arbete och beslutsfattande i hela kommunens organisation. Kommunen är uppbyggd av 16 förvaltningar som var och en styrs av en förvaltningschef. Studiens syfte är att undersöka de givna omständigheterna för förvaltningschefer i fem olika förvaltningar inom Borås Stad att implementera kommunens miljöpolicy. Detta genomförs med Lundquists (1992) teori om tre villkor för en lyckad implementering: Att förstå, kunna och vilja. Genom en kvalitativ intervjustudie försöker forskarna kartlägga deltagarnas upplevda möjligheter och hinder med implementeringen. Studien visar att samtliga av de intervjuade förvaltningscheferna upplever både möjligheter och hinder med implementeringen av miljöpolicyn i olika grad. Möjligheter i form av en förståelse för miljöpolicyns syfte, en vilja och motivation att implementera den samt avsaknaden av motstånd. Hinder i form av resursbrist vad gäller framförallt tid, pengar och kunskap om praktisk tillämpning. Studien visar även att samarbete och samordning mellan förvaltningar, kommunala bolag, civilsamhälle och näringsliv skapar bättre förhållanden för att lyckas med implementeringen av miljöpolicyn och i längden Agenda 2030 på lokal nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)