Konflikthantering i förskolan – bara bråk eller tillfälle till lärande? : En kvalitativ intervjustudie om hur förskolepersonal arbetar tillsammans med barnen för att lösa konflikter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Jenny Edholm; Louise Sjödin; [2019]

Nyckelord: Förskolepersonal; konflikthantering; lek;

Sammanfattning: Vi vill med detta arbete öka våra kunskaper runt konflikter och hur man kan använda leken som metod för att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vårt syfte och våra forskningsfrågor är hur beskriver förskolepersonalen konflikt bland barn? Hur beskriver förskolepersonalen att de använder lek i konfliktsituationer? Vilka andra konflikthanteringsmetoder beskriver förskolepersonal att de använder? Metod delen beskriver vi hur vi har gått tillväga, genom en semistrukturerad kvalitativ studie där sex förskolepersonal har blivit intervjuade på olika förskolor i Norrland. Här beskrivs resultatet där följande visar att respondenterna tycker att definition av en konflikt är att vara oense om saker. Respondenterna beskriver även situationer där konflikter kan uppstå te x vardagssituationer eller i leken på förskolan. Förskolepersonalen kan då uppleva konflikter som en bagatell men för barnen kan det kännas jobbigt och barnen vet inte hur dom ska hantera detta. Respondenterna menar att en konflikt har två sidor och bör lyssnas på av båda barnen, eftersom barnen har olika uppfattningar av konflikten. Respondenterna menar att böcker och lek förstås på olika sätt av barnen, men genom att läsa och leka tillsammans med barnen så kan barnen fråga och fundera med förskolepersonalen, hur konflikter kan uppstå? Hur konflikter kan lösas? Osv. Vidare menar respondenterna att använda drama/rollspel tillsammans med barnen så kan barnen lättare följa med i diskussioner runt konflikten. Genom dessa sätt är samtalen runt konflikter bra för då blir inget barn utpekat utan får en bättre förståelse för konflikten samt dess betydelse med hjälp av förskolepersonalens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)