Analys av vegetationen i brandområdena 2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för g

Sammanfattning: Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, nyttjades för att analysera den geografiska data som användes för att få fram vegetationsfördelningar i brandområdena. I analysen och kartläggningen användes Naturvårdsverkets öppna Nationella Marktäckedata tillsammans med Skogsstyrelsens dataset Ungefärligt brandområde. Marktäckedata är uppbyggd av olika klasser och representerar olika typer av information, exempelvis dominerande vegetationstyp. Genom arbetet i GIS togs det fram kartor över brandområdenas marktäckedata samt cirkeldiagram och tabeller med vegetationsfördelningar. Dessa analyserades för att hitta trender i vegetationens fördelning som förklarar skogsbrändernas spridning. Efter analysen kunde slutsatsen dras att det framförallt var barrskog som brann, där vegetationstypen tallskog utgjorde den största andelen. Samtidigt stod lövskog för en mycket liten del av vegetationsfördelningen i de sex största bränderna. Eftersom det generellt var lite lövskog i områdena kring skogsbränderna var det svårt att dra slutsatser kring huruvida lövskog är brandhämmande. Våtmarker verkar i vissa fall hindrat brandspridning men brann även de när det var torrt och varmt. I det initiala skedet i brandförloppet dominerade tallskog och temporärt ej skog såsom kalhyggen eller stormfällda områden, medan andra vegetationstyper involverades allt eftersom bränderna tog fart och spred sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)