Vad påverkar användandet av artificiell intelligens inom redovisning? : En kvalitativ studie utifrån redovisningsbyråer i olika storlekar

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Artificiell intelligens (AI) blir allt vanligare i dagens samhälle och kan överta många av de arbetsuppgifter redovisningsbyråer utför idag. Det innebär att AI kan efterlikna den mänskliga hjärnan och självständigt lösa problem samt ta beslut. En bransch som kan dra fördelar med AI är redovisningsbranschen och dess tillhörande redovisningssystem. Trots detta visar tidigare forskning att flera aspekter hindrar implementeringen av AI, likaså att flera aspekter är anledningen till att redovisningsbyråer väljer att implementera AI. Däremot krävs vidare forskning för att få en större förståelse för vilket inflytande aspekterna har. Syftet med studien är att öka förståelsen för vad som avgör om en redovisningsbyrå använder AI i sitt redovisningssystem, samt om aspekternas påverkan skiljer sig mellan olika storlekar på redovisningsbyråer. Fokus i studien är fyra aspekter: kostnad, kunskap, personalomsättning, lagstiftning, eftersom alla har pekats ut av tidigare forskning som avgörande i beslutet. Studien grundas på en kvalitativ forskningsstrategi där elva semistrukturerade intervjuer utgör respondenterna. Urvalet består av stora, små, och mikro redovisningsbyråer i Sverige. Studiens resultat indikerar att samtliga aspekter påverkar användandet av AI på ett eller annat sätt. Kostnadsbesparing utmärker sig som en central anledning, likväl okunskap som ett motstånd till implementering. Slutligen berör uppsatsen ett nytt perspektiv då storlek på redovisningsbyråer lyfts. Storleken anses ha en påverkan men är inte den avgörande aspekten. Genom att flera storlekar inkluderas kan studiens resultat appliceras på en större målgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)