Genusperspektiv i klassrummet : En studie kring gymnasieelevers erfarenheter om jämställdhet i klassrummet

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Föreliggande studie syftade till att bidra med kunskap till det pedagogiska fältet om hur elever upplever situationen i klassrummet ur ett genusperspektiv, hur de bemöts utav lärare utifrån kön och om de känt sig begränsade i studiesammanhang på grund av sin könstillhörighet. Studien byggde på kvalitativa intervjuer med tolv gymnasieelever från olika skolor runtom i Sverige. Hälften flickor och hälften pojkar för en jämställd könsbalans där båda parter kunde bli hörda och få dela med sig av sina upplevelser. Både studenter från yrkesprogram såväl som högskoleförberedande program var representerade i studien. Sammanfattningsvis visade resultaten att alla informanter hade en liknande syn på vad jämställdhet i klassrummet innebär. Pojkarna i studien upplevde att det skedde en rättvis fördelning utav taltiden i klassrummet, detta var inte en bild som flickorna delade. Det framkom även att vissa informanter upplevt sin könstillhörighet som begränsande vid valet av studier. Att könsstereotypiska föreställningar bland medstudenter och lärare hade förekommit om flickor som studerade yrkesprogram var också något som studien visade på.Detta drabbade emellertid inte endast flickorna utan även en pojke som studerade på barn- och fritidsprogrammet som ideligen fick förklara varför han sökt sig till programmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)