Platschefens Roll - I en effektiv Byggprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Sammanfattning: Platschefsjobbet ingriper en rad olika moment, till exempel är platschefen den som har det övergripande ansvaret för det tekniska utförandet på en byggarbetsplats. Platschefen ställs också inför en rad olika administrativa arbetsmoment som måste skötas korrekt på en byggarbetsplats. Platschefens roll har genom datorns intrång blivit mycket enklare men samtidigt har platschefen fått fler och mer administrativa arbetsuppgifter de senaste åren. Har det blivit så hög belastning på platscheferna av dessa lite mindre viktiga i sammanhanget administrativa uppgifter, så att de lite viktigare uppgifterna som till exempel arbetsmiljö har blivit lidande och detta i sin tur kan leda till en ökad risk för ohälsa till exempel då genom ökad stress för både platscheferna och yrkesarbetarna. Är det även så att dessa administrativa moment skapar mycket övertid för platschefer? Det är flera av de administrativa uppgifterna som det inte krävs någon kvalificerad teknisk utbildning för att sköta om. Det är bland annat dessa uppgifter som en administratör hade kunnat hjälpa platschefer med. Då genom att den administrativa hjälpen hade kommit ut till byggarbetsplatser några timmar om dagen eller hela dagen under tider med hög belastning. Undersökningen som blivit gjord genom detta examensarbete genom att jag har gjort nio stycken kvalitativa intervjuer med sju stycken Platschefer och två stycken personer som har varit, eller är nu verksamma som Administratörer. Förevisar att platscheferna hade ställt sig positiva till att få ta del av administrativ hjälp. De administrativa moment som de skulle vilja ha hjälp med är uppgifter som administratörer på byggarbetsplatser skött förut. De uppgifterna är tidsregistreringen av yrkesarbetarna, protokollskrivning från möte, rapportskrivning, revideringar av inaktuella ritningar och ritningsförteckningar, till viss del uppdatering av tidplaner. Allt pekar på att om platscheferna fått hjälp med dessa ovanstående administrativa moment skulle de fått mer tid till att ägna sig åt produktionen, de administrativa uppgifter som gör så att platschefen känner sig mer ajour med ”sitt” bygge. Men framförallt hade de sluppit den största källan till stress och övertidsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)