Hur patienter med HIV upplever möten med vårdpersonal inom vården : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund  Sedan sjukdomens uppkomst har 40,1 miljoner människor mist sitt liv till följd av HIV; en kronisk virusinfektion som i obehandlat tillstånd kan vara livshotande. Adekvat behandling kan leda till ett normalt liv med omätbara virusnivåer, god vård och god behandling är således livsviktigt. Att belysa hur personer med HIV upplever vårdmöten med vårdpersonal är väsentligt för att erhålla kunskap om hur vårdpersonal skall förhålla sig i mötet. Vårdmöten av hög kvalitet med ett personcentrerat förhållningssätt kan leda till ökad medicinsk följsamhet, ett ökat välbefinnande och ökad livskvalitet för personer med HIV.  Syfte  Syftet var att belysa hur patienter med HIV upplever möten med vårdpersonal inom vården.  Metod  En icke-systematisk litteraturöversikt genomfördes baserad på 16 vetenskapliga originalartiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats. Data inhämtades från databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna kvalitetsgranskades  Resultat  Resultatet sammanställdes i fyra huvudkategorier: Upplevelser av stigmatisering och diskriminering, upplevelser av kommunikation, upplevelser av relationen mellan patient och vårdpersonal samt upplevelser av bemötande. Upplevelser av respekt och tillit visades vara det mest centrala för att uppnå en relation med vårdpersonal samt för att uppleva en god kommunikation och ett gott bemötande. Fördomar, förutfattade meningar och diskriminerande handlingar visade sig utgöra ett hinder för detta.  Slutsats  Denna litteraturöversikt visade att patientupplevelser av vårdmöten var komplexa. Upplevelser som skildrades i resultatet visade att patienter som kände sig sedda som personer utöver sin sjukdom, blev behandlade med respekt eller kände tillit till personalen upplevde vårdmöten som positiva. Resultatet visade även upplevelser som utgjorde hinder för ett positivt vårdmöte. Ökad förståelse om patienters upplevelser kan ge värdefulla insikter gällande hur vårdpersonalen genom ett professionellt och personcentrerat förhållningssätt kan bidra till upplevelser av positiva vårdmöten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)