Svenska listbyten : En studie om marknadens reaktion vid listbyte till Nasdaq Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur ett listbyte till Nasdaq Stockholm från en annan svensk marknadsplats påverkar aktieavkastningen inför och efter genomfört listbyte. Studiens urval om 57 urvalsbolag under åren 2004–2016 presenterar övertygande resultat, efter genomförd eventstudie på kort och medellång sikt. Studien påvisar en positiv abnormal avkastning inför listbytet, med särskilt god utveckling de sista 15 handelsdagarna. Studien kan inte dra några slutsatser om perioden efter genomfört listbyte mer än att empirin indikerar en svag nedgång. Listbytande bolag anses således vara en god kortsiktig investering, medan resultat om dess långsiktighet lämnar mer att önska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)