Medarbetarnas förändrade livssituationer efter pandemin - en kvalitativ studie om orsaker till större livsförändrande beslut till följd av Covid 19 pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Covid-19 pandemin har haft stor inverkan på alla delar av världen och har bidragit till att människor har varit tvungna att ta livsavgörande beslut. Det finns även individer som själva har valt att gå en annan väg i livet och tagit ett livsförändrande beslut. Vetenskapliga artiklar har påvisat resultat av att människor har själva valt att säga upp sig men även ökat ansökningar för organisationer under perioden för hem och distansarbete. Tidigare forskning visar på att de finns flera olika komponenter som påverkar ett beslut hos en individ än bara yttre faktorer. Syftet med studien är att undersöka vilka orsakerna till ett livsförändrande beslut under pandemin är. Studien omfattar både män och kvinnor med olika erfarenheter i diverse branscher. Kvalitativ metod är utgångsläge för datainsamlingen och semistrukturerade intervjuer är huvudsaklig källa för all empirisk data. Studiens resultat påvisar att faktorer som motivation, ledarskap och utveckling kan ligga till grund för uppsägningar och flytt under och efter pandemin. Resultatet visar också att pandemin och distansarbete har belyst behovet av de tidigare nämnda faktorerna och således var orsaken till deras livsförändrande beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)