Fri upplevelsekultur eller kulturfri upplevelse? : en bourdieusk analys av kulturdebatten som intellektuellt fält

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Sammanfattning:

Den här uppsatsen utgår ifrån Pierre Bourdieus teorier om intellektuella fält för att se på kulturdebatten i de stora dagstidningarna som medskapare av kulturens värde. Analysen bygger på en jämförelse med en undersökning som Donald Broady & Mikael Palme gjorde i början av åttiotalet där de betraktar litteraturkritiken i huvudstadstidningarna som ett intellektuellt fält. De kommer där fram till att litteratur ges värde genom referenser till annan litteratur och att värdet även skapas genom vilka kritiker som uttalar sig i olika frågor. På samma vis ser den här uppsatsen på hur kulturen ges värde i kulturdebatten. Analysen är begränsad till att se på kulturdebatten kring Nya Slussen och den efterföljande vänster-högerdebatten kring kulturen. De nyliberala idéströmningar som finns i den nya kulturpolitiken återspeglas även i debatten och framstår tydligt genom vissa publiceringar, främst genom Bengt Ohlssons artikel i Dagens Nyheter den 4 januari 2012 med titeln Måste kulturen vara vänster. Denna artikel startade den debatt som kom att kallas vänstertvångdebatten och det är publiceringen av artikeln och de repliker Ohlsson fick som är uppsatsens huvudsakliga fokus. Debatten tycks efterhand handla om olika skribenters rätt att uttala sig samtidigt som skribenter med större kulturellt och symboliskt kapital agerar för att behålla fältets struktur. Det är dessa aspekter som uppsatsen ser på med Pierre Bourdieus terminologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)