Data mining inom tillverkningsindustrin : En fallstudie om möjligheten att förutspå kvalitetsutfall i produktionslinjer

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: I detta arbete har en fallstudie utförts på Volvo Group i Köping. I takt med ¨övergången till industri 4.0, ökar möjligheterna att använda maskininlärning som ett verktyg i analysen av industriell data och vidareutvecklingen av industriproduktionen. Detta arbete syftar till att undersöka möjligheten att förutspå kvalitetsutfall vid sammanpressning av nav och huvudaxel. Metoden innefattar implementering av tre maskininlärningsmodeller samt evaluering av dess prestation i förhållande till varandra. Vid applicering av modellerna på monteringsdata från fabriken erhölls ett bristfälligt resultat, vilket indikerar att det utifrån de inkluderade variablerna inte är möjligt att förutspå kvalitetsutfallet. Orsakerna som låg till grund för resultatet granskades, och det resulterade i att det förmodligen berodde på att modellerna var oförmögna att finna samband i datan eller att det inte fanns något samband i datasetet. För att avgöra vilken av dessa två faktorer som var avgörande skapades ett fabricerat dataset där tre nya variabler introducerades. De fabricerade värdena på dessa variabler skapades på sådant sätt att det fanns syntetisk kausalitet mellan två av variablerna och kvalitetsutfallet. Vid applicering av modellerna på den fabricerade datan, lyckades samtliga modeller identifiera det syntetiska sambandet. Utifrån det drogs slutsatsen att det bristfälliga resultatet inte berodde på modellernas prestation utan att det inte fanns något samband i datasetet bestående av verklig monteringsdata. Det här bidrog till bedömningen att om spårbarheten på komponenterna hade ökat i framtiden, i kombination med att fler maskiner i produktionslinjen genererade data till ett sammankopplat system, skulle denna studie kunna utföras igen, men med fler variabler och ett större dataset. Support vector machine var den modell som presterade bäst, givet de prestationsmått som användes i denna studie. Det faktum att modellerna som inkluderats i den här studien lyckades identifiera sambandet i datan, när det fanns vetskap om att sambandet existerade, motiverar användandet av dessa modeller i framtida studier. Avslutningsvis kan det konstateras att med förbättrad spårbarhet och en allt mer uppkopplad fabrik, finns det möjlighet att använda maskininlärningsmodeller som komponenter i större system för att kunna uppnå effektiviseringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)