Undervisning om analog respektive digital klocka : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie är att ge en bild av hur matematikdidaktisk forskning beskriver elevers förståelse för den analoga respektive digitala klockan i grundskolans tidigare år. För att ta reda på detta kommer följande frågeställningar användas: vilka svårigheter och missuppfattningar kan elever visa i sin förståelse för den analoga respektive digitala klockan? Vilka arbetssätt och metoder har visat sig kunna utveckla elevers lärande om klockan i undervisning? Studien har baserats på vetenskapliga artiklar som funnits via en systematisk sökprocess i olika databaser och kedjesökning. I studien konstateras att forskare lyfter fram olika arbetsmetoder i undervisning rörande klockan, men även likheter finns. Vi har sett att elevers mognad spelar en viktig roll när det kommer till undervisning om klockan, men hur undervisningen ska bedrivas kan dock se olika ut. Vi presenterar även forskarnas syn på vilka vanliga svårigheter och missuppfattningar som elever kan visa när de ställs inför analog eller digital representation av tid. Exempelvis är timvisaren och minutvisaren något som elever vanligtvis har svårt att särskilja. Vidare är forskarna eniga om att elever har lättare att förstå och avläsa den digitala klockan jämfört med den analoga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)