Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) : En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Titel: Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) - En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL  Kurs: 4FE19E Examensarbete i Supply Chain Management för Civilekonomprogrammet, 30 hp.  Författare: Jacob Holm & Amer Basic Examinator: Helena Forslund Handledare: Hana Hulthén  Bakgrund: PostNord TPL i Ljungby är en av de aktörer som har fått upp ett intresse för RFID och det hela började med ett önskemål om RFID-tekniken från deras största kund (Kund X). Kund X efterfrågar en RFID-märkning på artikelnivå för att bland annat dra fördelar av en sådan teknik vid lagerinventering. För att PostNord TPL:s största kund ska kunna ta steget mot att implementera en RFID-lösning ute i butikerna, så krävs det att lagret i Ljungby implementerar tekniken först. PostNord TPL:s tanke, utefter kundens önskan att erbjuda dem denna tjänst, är att all RFID- märkning av Kund X artiklar sker på lagret i Ljungby. Denna studie är unik i sitt slag dels för att det förekommer ett stort forskningsgap i den existerande forskningsteorin med användning av RFID-teknik inom TPL, men att studien också fokuserar på RFID-märkning på artikelnivå.  Syfte: Syftet med studien är att föreslå riktlinjer för en implementering av RFID inom TPL i in- och utleveransprocessen. Riktlinjerna innehåller kategorisering av relevanta variabler för RFID-implementering samt implementeringsprocessen och kostnadskalkyl.  Metod: Denna studie är en fallstudie på företaget PostNord TPL i Ljungby. Forskarna har tillämpat en mönsterjämförelse där teorin och empirin har jämförts. Empirin har samlats in genom målstyrt urval och snöbollsurval, där semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer med ett flertal olika aktörer har genomförts. Studien grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod med ett deduktivt angreppssätt.  Slutsats: Studien har analyserat tre forskningsfrågor, där den första är mer generell inom TPL och de andra två riktar sig mot PostNord TPL förutsättningar. Studien har tagit fram förslag på vilka variabler som är relevanta vid implementering av RFID inom lagerverksamhet i TPL och hur de kan kategoriseras. Vidare har studien visat i vilken lagerhanteringsprocess RFID kan implementeras hos PostNord TPL och hur en sådan implementeringsprocess kan se ut. Slutligen har även tre olika kostnadskalkyler utvecklats för en RFID-implementering i in- och utleveransprocessen hos PostNord TPL. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)