De yngsta barnens språkutveckling relaterat till vattnets faser : En observationsstudie om hur barns språk kopplat till vattnets aggregationsformer kan förändras genom aktiviteter relaterade till lärandeobjektet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns uppfattning och språkliga förändringar när de får undersöka vattnets faser. Examensarbetet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet tillsammans med fenomenografi och grundas på kvalitativa observationer av två olika barngrupper som genomfört experiment och reflektionssamtal ledda av en förskollärare. De två barngrupperna har observerats under en dag där de genomfört experimentet under två tillfällen för att undersöka hur deras språk förändras genom aktiviteter relaterade till det specifika lärandeobjektet, vattnets aggregationstillstånd. Mellan de två experimenttillfällena har reflektionssamtal genomförts där barnen fått möjlighet att prata om det som upplevts. Studien genomfördes med barn i åldern två till tre år och sammanlagt deltog nio barn. Resultatet av studien pekar på en förändring i barns språk där nya begrepp och ett ökat ordförråd hjälper dem till en ökad förståelse för sin omvärld och det specifika fenomenet, vattnets aggregationstillstånd. Molekyler, temperatur, fast form, flytande form, gasform är ord som barnen enligt resultatet uppmärksammade och använde sig av. Resultatet pekar också på att ett samspel mellan barn kan generera ett ökat ord- och begreppsförråd. Även förskollärares vägledande frågor och medforskande visade sig skänka stöttning till barns språkutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)