Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma hos vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat i Sverige och världen. Detta kan innebära ökad risk förföljdsjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, hyperlipidemi och vissa typer avcancer. Genom sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med fokus på personcentrerad vård kanpersoner med övervikt och fetma lyckas med viktminskning vilket kan resultera i förbättrad hälsa,ökad livskvalité och välbefinnande. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskrivasjuksköterskans hälsofrämjande arbete med vuxna som har övervikt och fetma samt att identifieraaspekter som påverkar det hälsofrämjande arbetet. Metod: En litteraturöversikt där vetenskapligaartiklar granskades och sammanställdes till ett resultat. Databaserna CINAHL, PubMed och Scopusanvändes för att samla in data, som bestod av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat:Sammanställningen av artiklarna resulterade i två teman som: att ge rådgivning och utbildning ochatt ge regelbunden uppföljning och motivation. Det första temat hade fyra subteman som kundepåverka det hälsofrämjande arbetet: personens och sjuksköterskans uppfattningar, psykologiskaproblem, sociala problem och brist på tid och kunskap hos sjuksköterskan. Tre subtemanidentifierades under det andra temat som kunde påverka det hälsofrämjande arbetet: personensuppfattningar och deras relation med vårdgivaren, viktigt att förstå skam och stigma ochsjuksköterskans brist på kunskap och resurser Slutsatser: Denna litteraturöversikt bidrar medkunskap och medvetenhet kring vilka metoder som sjuksköterskan kan använda för att utföra etthälsofrämjande arbete med personer med övervikt och fetma. Det kan sammanfattas i attsjuksköterskans hälsofrämjande arbete med fokus på personcentrerad vård kan hjälpa personer medövervikt och fetma att återställa och främja sin hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)