Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma hos vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat i Sverige och världen. Detta kan innebära ökad risk för följdsjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, hyperlipidemi och vissa typer av cancer. Genom sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med fokus på personcentrerad vård kan personer med övervikt och fetma lyckas med viktminskning vilket kan resultera i förbättrad hälsa, ökad livskvalité och välbefinnande. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med vuxna som har övervikt och fetma samt att identifiera aspekter som påverkar det hälsofrämjande arbetet. Metod: En litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes till ett resultat. Databaserna CINAHL, PubMed och Scopus användes för att samla in data, som bestod av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Sammanställningen av artiklarna resulterade i två teman som: att ge rådgivning och utbildning och att ge regelbunden uppföljning och motivation. Det första temat hade fyra subteman som kunde påverka det hälsofrämjande arbetet: personens och sjuksköterskans uppfattningar, psykologiska problem, sociala problem och brist på tid och kunskap hos sjuksköterskan. Tre subteman identifierades under det andra temat som kunde påverka det hälsofrämjande arbetet: personens uppfattningar och deras relation med vårdgivaren, viktigt att förstå skam och stigma och sjuksköterskans brist på kunskap och resurser Slutsatser: Denna litteraturöversikt bidrar med kunskap och medvetenhet kring vilka metoder som sjuksköterskan kan använda för att utföra ett hälsofrämjande arbete med personer med övervikt och fetma. Det kan sammanfattas i att sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med fokus på personcentrerad vård kan hjälpa personer med övervikt och fetma att återställa och främja sin hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)