Elevers svårigheter och missuppfattningar med bråk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Andreas Nyström; [2017]

Nyckelord: Bråk; Bråkräkning; Svårigheter; Elever;

Sammanfattning: Detta arbete som skrivits på grundnivå är en kunskapsöversikt som syftar att ta reda på elevers svårigheter och missuppfattningar inom det matematiska ämnesområdet bråk. Ytterligare ett syfte med kunskapsöversikten är att lyfta fram hur en lärare kan anpassa sin undervisning för att kunna motarbeta samt förebygga dessa svårigheter och missuppfattningar. Texten analyserar således bråkämnet både ur ett elev- och lärarperspektiv. Metoden för arbetet har varit en informationssökning där olika databaser använts för att söka fram relevant forskning som gjorts inom området. Dessa har sedan granskats och presenteras i kunskapsöversiktens resultat. Ingen egen forskning har alltså genomförts. Från det resultat som informationssökningen ledde till kunde flera intressanta slutsatser dras i enlighet med kunskapsöversiktens syfte. Dessa presenteras i slutet av texten. En av dessa slutsatser visar att laborativa undervisningsmetoder verkar vara särskilt effektiva när det kommer till området bråk. Flera forskare finner att ett laborativt arbetssätt kan hjälpa eleverna att enklare gå från det konkreta till det abstrakta. Det verkar även vanligt förekommande för elever att ha svårigheter med att storleksordna och jämföra tal i bråkform. Slutsatserna väcker flera intressanta diskussioner. En av dessa kommer problematisera huruvida den nya läroplanen kan ha hjälpt eller försvårat för elevers inlärning om bråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)