Hur gör vi med språket? Språkbruk och språkutveckling i språk- ochämnesintegrerad biologiundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Biologiundervisning på ett för elever och lärare främmande språk är utmanande och ställer krav på språkliga och kognitiva förmågor. I denna studie intervjuas fyra biologilärare i grund- och gymnasieskolan om hur de ser på olika språkbruk i undervisningen samt vilka språkutvecklande arbetssätt de använder. Intervjumaterialet analyserades utifrån fenomenografi för att beskriva variationen av uppfattningar. Resultatet visar två synsätt bland lärarna: 1) skol- och ämnesspråket är viktigast och undervisningen bör i huvudsak organiseras kring utvecklandet av dessa, 2) vardagsspråket är en nödvändig förutsättning för skol- och ämnesspråket, undervisningen bör därför först organiseras kring utvecklandet av detta. Första gruppen lärare tenderar att förutsätta tillräckliga språkfärdigheter hos eleverna. Andra gruppen lärare gör färre sådana antaganden. Första gruppen lärare använder transspråkande, struktur samt elev till elev-stöd som språkutvecklande arbetssätt. Andra gruppen lärare använder utöver dessa även multimodalt lärande. Utifrån resultatet diskuteras utmaningar och fördelar kring olika sätt att organisera undervisningen i relation till språkutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)