Arbetsförmedlingen som vägledare - ett nytt perspektiv

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I diskussioner med personer som är eller varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen har en relativt entydig bild om att myndigheten inte stöttat individerna tillräckligt i arbetssökningsprocessen framkommit. I en paragraf i en förordning till Arbetsförmedlingen uttrycks emellertid tydligt att arbetssökande ska bli både informerade och vägledda. I denna fallstudie undersöks vidare om det förekommer implementeringsproblem av lagstiftningen och vilka eventuella orsaker detta har. För att besvara frågorna har intervjuer med personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen gjorts, en granskningsrapport av Riksrevisionen har även analyserats. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade arbetssökande uppger att informationen de fått av Arbetsförmedlingen varit knapphändig, otydlig och i vissa fall uteblivit helt. Detta ger oss skäl att tro att implementeringsproblem av paragrafen förekommer. Det framkommer att tänkbara orsaker till detta kan vara en omfattande handlingsfrihet i yrket som arbetsförmedlare, individuella attityder och en hög arbetsbelastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)