Orörd eller Oerfaren? : Gymnasieungdomars syn på oskuldsbegreppet

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning:

I den svenska skolan är jämlikhet ett viktigt begrepp i skolans värdegrundsplan när det gäller såväl etnicitet, kön som sexualitet. Därav har jag valt att titta på två specifika begrepp för att se hur elever på två gymnasieskolor ser på dem. Begreppet är ”oskuld” samt ”mödomshinna”. Detta är normer och myter som kan motverka just jämställdhet och integritet hos eleven och där av anser jag det viktigt att se hur eleverna ställer sig till de utvalda begreppen. Två skolor, totalt 6 klasser i Stockholms län medverkar i denna enkät som skickas ut, totalt 95 stycken elever valde att besvara enkäten. De enkätsvar som kom in analyserades genom en diskursanalys och tolkas sedan med hjälp av genusteoretiska perspektiv. Det går att se såväl likheter som skillnader, något som återkommer är dock sättet att se på oskuld, de ord eleverna främst förknippar med oskuld är ”orörd” samt ”ren”. En intressant sak sker när frågan om oskuld ställs om och riktas åt att handla om ett specifikt kön. Då skedde en skillnad, tjejer som är oskuld anses fortfarande vara ”orörda” och ”rena” precis så som eleverna tolkar begreppet i allmänhet. Men en kille som är oskuld, han är istället oerfaren och cool.

I denna uppsats redovisas resultatet av vad eleverna anser att en oskuldsnorm står för samt hur de tolkar mödomshinnan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)