Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. Genom att undersöka ramavtal inom olika områden i Göteborg Stad är ambitionen att kunna tolka vilka hållbarhetskvaliteter som förts in i produkterna som Göteborg Stad upphandlar.Teori:I ambitionen att tolka det insamlade resultatet har den teoretiska referensramen utgått från bland annat Callon, Méadel, & Rabeharisoas (2002) artikel om hur produkter skapas och utvecklas genom att nya kvaliteter som värderas förs in i produkten. Jag har också använt mig av bland annat Fligsteins (1996) artikel om hur staten kan agera marknadsskapande, samt Furustens (2015) teori om ansvarstagande för hållbar utveckling som ett sätt för organisationer att vinna legitimitet.Metod:Jag har i studien använt mig av Göteborg Stads interna system Proceedo Winst för att ladda ner och analysera ramavtal inom olika områden. Totalt tio stycken ramavtal har studerats i studien. För att kunna uppnå syftet med studien och svara på min problemformulering har jag i studien använt mig av en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen består i att få fram textens väsentliga innehåll genom en noggrann läsning av texten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012).3Resultat:Resultatet i studien visar på att Göteborg Stad fört in och värderar flera olika hållbarhetskvaliteter i ramavtalen. Intressant nog ställs de allra flesta krav direkt på leverantören i fråga, snarare än på själva varan som handlas upp i upphandlingen. Kraven som ställs rör alltifrån krav såsom miljöcertifieringar, till krav på efterlevnaden av internationella konventioner. Flera av de krav som ställs på leverantörerna är krav som kräver en ganska så omfattande uppföljning och revision för göra det möjligt att kontrollera att kraven efterlevs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)