Lageroptimering med stöd av flödessimulering : Optimering av RTP-lager vid Sandvik Coromant

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Sirwan Safary; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studies fokus har varit att minska mängden material i arbete genom att byta från ett tryckande produktionssystem till ett dragande system. För att undersöka hur detta skulle påverka viktiga nyckeltal, som lagertillgängligheten, simulerades olika typer av dragande system för att säkerställa att det är möjligt att uppnå kraven på lagertillgänglighet med en minskad mängd material i arbete. Arbetet startade med en omfattande littelär studie gällande forskning på de olika typerna av dragande system, deras fördelar samt nackdelar. Sedan analyserades vilka hur stort lager som bör hållas enligt mer traditionella metoder, genom en statistisk analys. Den statistiska analysen föreslog ett medellager på 55 ton skulle motsvara 99,8 % lagertillgänglighet. Slutligen simulerades Orderpunktssystem, Kanbansystem, Just in time system, JIT, samt ConWIP. Studien visade att de mest optimala resultaten kom i samband med en kombination av ConWIP och JIT, där JIT endast gällde order som översteg 3000 kg. Detta för att undvika att produktionen jobbar med att möta upp en stor order samtidigt som ett flertal små order går missade. Dessa simuleringar visade att den statistiska undersökningen är bristfällig gällande stora varianser i orderstrukturen och därför uppnådes en lagertillgänglighet på ca 86 %. Dessa resultat applicerades sedan i simuleringarna som en grund för hur stort lager som behövde hållas för varje produkt och sedan optimerades lagerstorleken utefter vilka produkter som missade flest respektive minst order för att nå en optimal storlek på totallagret med 98 % lagertillgänglighet. Resultatet vart ett medellager på 51,5 ton med lagertillgänglighet på 97 %, med stort rum för ytterligare optimering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)