Att vara närstående till någon med beroende : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vårdLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

Författare: Anna Gradin; [2021]

Nyckelord: Beroende; intervjuer; livsvärld; närstående; upplevelser;

Sammanfattning: Bakgrund: Att vara närstående till någon med beroende kan vara påfrestande och svårt. Närstående tar ofta ett stort ansvar för den drabbade vilket ofta leder till att de känner sig trötta, utelämnade och utvecklar egen psykisk ohälsa. Psykiatrisjuksköterskan har ett ansvar för att värna om närståendes hälsa och för detta behöver de kunskap kring deras situation. Närstående till personer med beroende är idag inte så väl studerat.   Syfte: Att beskriva innebörden av att vara närstående till någon med beroende. Metod: En Kvalitativ studie där data bygger på tjugo skrivna berättelser från närstående till personer med ett beroende. Data analyseras med fenomenologisk livsvärldsansats. Resultat: Skulden framkommer som den essentiella innebörden i upplevelsen av att vara närstående till någon med beroende och kan beskrivas utifrån fyra kluster: ”Känslor av maktlöshet”, ”Påfrestningar psykiskt och fysiskt”, ”Behov av att bli sedda och lyssnade på” samt ”Avsaknad av stöd”. Konklusion: Att vara närstående beskrivs som en daglig kamp vilken innefattar en rad svåra känslor. Närstående uttrycker en önskan om att bli involverad i vården och har även själva ett behov av stöd för att inte utveckla psykiska ohälsa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)