Supply Chain Management och differentiering i dagligvarubranschen : ur de små till medelstora butikernas perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund: Det senaste decenniet har allt fler stormarknader och lågprisbutiker öppnat vilket har lett till att de mindre livsmedelsbutikerna blivit utsatta för större konkurrens. Parallellt med att stormarknaderna tagit marknadsandelar i dagligvarubranschen har även större fokus riktats mot ökat samarbete och informationsdelning i försörjningskedjan, så kallat Supply Chain Management (SCM). Inom dagligvarubranschen har Efficient Consumer Response (ECR) utvecklas ur samma idéer som SCM men med fokus på livsmedel och dess försörjningskedjor. I grund och botten handlar ECR om företagens gemensamma arbete för att integrera verksamheter, minska kostnader samt producera största möjliga nytta för slutkonsumenten. Med tanke på den ökade konkurrensen i dagligvaruhandeln samt det faktum att det finns ont om tidigare forskning om små och medelstora företag (SME:s) relaterat till SCM/ECR, är det intressant att undersöka hur dessa företag påverkas av samarbetet. Det går att ifrågasätta om SCM/ECR samarbetet i försörjningskedjan är väl anpassat för de små och medelstora butikerna längst ut i försörjningskedjan, samt om det lämnar något utrymme för dem att differentiera sig och i längden skapa hållbara konkurrensfördelar.

Syfte: Syftet med studien är således att undersöka hur SCM och ECR i dagligvarubranschen påverkar SME:s längst ut i försörjningskedjan. Mer specifikt syftar uppsatsen till att undersöka om SCM/ECR samarbetet är anpassat för de små och medelstora företagen. Syftet är även att undersöka om samarbetet lämnar utrymme för dessa företag att differentiera sig?

Metod: Studien har utförts med en kvalitativ ansats, varvid sex semistrukturerade besöksintervjuer har genomförts med tre ICA – och tre Hemköpshandlare, vilka alla kan anses driva SME:s i dagligvarubranschen.

Slutsats: I studien har det identifierats att SCM och ECR har haft stor påverkan på små och medelstora butiker i livsmedelsbranschen. Samarbetet tycks ha haft positiv men också negativ påverkan på butikernas dagliga verksamhet samt långsiktiga styrning. Vidare har det konstaterats SCM och ECR har minskat de små och medelstora butikernas lokala differentieringsmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)