Kvinnors upplevelse vid sen inducerad medicinsk abort

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Författare: Johanna Koinberg; [2018]

Nyckelord: Abort; Andra trimestern; Upplevelse; Kvinnor.;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING  Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att genomgå en sen inducerad medicinsk abort.  Metoden som användes var en allmän litteraturstudie där totalt femton artiklar inkluderades från länderna; Sverige, England, Israel, Frankrike, Portugal, USA och Nederländerna. Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL. Både kvalitativa och kvantitativa studier som kvalitetsgranskats ingår i studien. I resultat framkom två huvudteman; psykisk upplevelse av sen abort och fysisk upplevelse avsen abort. Det framkom fyra underteman; behov av stöd, sorg, stress och smärta. Slutsatsen av studien var att kvinnor som genomgår en sen inducerad medicinsk abort upplever ett stort behov av stöd. Det är en socialt oacceptabel typ av sorg som minskade över tid. Det är saker som triggar igång sorgen såsom påminnelser om graviditeten. Det fanns en stress över att gå snabbt från en diagnos till ett avbrytande och den stressen var större ju längre gången i graviditeten kvinnan var. Kvinnor upplever en fysisk smärta när de genomgår en sen medicinsk abort. Upplevelse av en sen abort var ofta relaterat till smärtan. Kvinnor upplevde att de var oförberedda på den fysiska delen av en abort. För en klinisk tillämpbarhet är förhoppningen att barnmorskor som möter kvinnorna kan få en förståelse för vad kvinnorna upplever och se dem som individer med olika bakgrunder och att det är en unik situation för kvinnan. Fortsatt forskning bör fokuseras på bättre smärtlindring för kvinnorna och vilket stöd kvinnor behöver när de genomgår sena medicinska inducerade aborter.          

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)