Fonologisk utveckling av svenska hos tvåspråkiga svensk-arabiska barn med och utan språkstörning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att göra en longitudinell jämförelse mellan den fonologiska utvecklingen hos en grupp svensk -arabiska tvåspråkiga barn med språkstörning och en med normal språkutveckling. De fonologiska processerna från tre testtillfållen jämfördes. Sammanlagt bedömdes dessa barns fonologiska utveckling av svenska under ett år. Det förelåg en signifikant skillnad i antal uppvisade exempel på fonologiska processer mellan de två grupperna vid samtliga testtillfållen. Det fanns dock en anmärkningsvärd likhet i typer av processer mellan grupperna. En jämförelse med den grammatiska utvecklingen, analyserad i en tidigare studie, gjordes också, och det fanns ett starkt samband mellan ett högt antal syntagmaliska processer och en låg grammatisk nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)