Språk- och kunskapsutveckling i det kooperativa lärandet - lärarens roll i undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med studien är att förstå hur lärare arbetar med förhållningssättet kooperativt lärande i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet. Genom intervjuer och observationer med verksamma lärare har material samlats in från sex informanter. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet och teorin om socialt ömsesidigt beroende analyseras det insamlade materialet och presenteras i olika teman. Det framkommer att trots att lärare har teoretisk kunskap i hur språk- och kunskapsutveckling sker i det kooperativa lärandet så omsätts denna kunskap i olika stor utsträckning i praktiken. Vidare framkommer det att lärare har kunskap i hur deras roll enligt teorier och forskning bakom kooperativt lärande bör se ut, dock ser vi även här stora skillnader i praktiken. Utifrån detta menar vi att det inte räcker med att ha teoretiska kunskaper, för att ett kooperativt lärande ska ske är det är minst lika viktigt att ha kunskap i hur teorin omsätts i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)