Främjandet av hållbara byggnader - En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Sammanfattning: Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga hållbara byggnader. Detta examensarbete har för avsikt att undersöka hur fastighetsutvecklare ser på hållbar utveckling, vad de har för intentioner bakom att arbeta med miljöcertifieringar samt om det finns några potentiella nyckelfaktorer i främjandet av hållbara byggnader. Då klimatfrågan likaså är väldigt aktuell har det också ansetts av betydelse att undersöka hur fastighetsutvecklare ser på klimatneutralitet i detta examensarbete. För att kunna besvara de frågor som ställts har underlag samlats in genom en litteraturstudie, en kartläggning och en serie djupgående intervjuer. Dessa har varit inom det berörda området för fastighetsutveckling och hållbarhetsarbete. Kartläggningen tillämpades med en digital enkät och intervjuerna hölls via videolänk. Till kartläggning och intervju tillfrågades fastighetsutvecklare med kompetens inom sina företags hållbarhetsarbete. Det material som insamlats från enkäten och intervjuerna redovisas i rapportens resultat, som tillsammans med teorin ligger till grund för analys och diskussion som leder till studiens slutsats. Studien har visat att de medverkande fastighetsutvecklarna är positivt inställda till frågor rörande hållbarhet då det kan bidra med konkurrenskraft och skapa lönsamhet. Kopplingen till ekonomi har i studien varit tydlig och en intention som tolkats ur analys och diskussion, är att de medverkande företagen gärna ser att deras ekonomi främjas vid miljöcertifieringsarbete. Ekonomin har också lyfts som en potentiell nyckelfaktor vid främjandet av hållbara byggnader. En annan intention som tolkats är att de medverkande företagen gärna ser att deras klimatavtryck minskar vid miljöcertifieringsarbete. Vidare har studien visat att fastighetsutvecklare är positiva till arbetet mot klimatneutralitet men skeptiska till hur det ska nås, då begreppet tycks användas godtyckligt idag. Potentiella nyckelfaktorer för främjandet av hållbara byggnader har, utöver ekonomin, visat sig vara kunskap och kunskapsspridning. Miljöcertifieringar har också lyfts som en potentiell nyckelfaktor, förutsatt att de kan möta de krav och behov som aktörer, bransch och samhälle ställer på dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)