"Från det att jag var liten har det alltid varit boll" : Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Svenska fotbollförbundet är numera det specialidrottsförbund som har flest kvinnliga medlemmar. Samtidigt tycks fotbollen förkroppsliga maskulinitetens idé, och fotbollsspelande kvinnor benämns som okvinnliga. Föreliggande arbete behandlar konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer i MFF: s dam utvecklingslag (DU). Frågeställningen fokuserar på tjejers tal om sig själva i en elitklubb inom en traditionell manssport. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och observation studerar jag fotbollstjejernas metoder för konstruktion av verkligheten ur ett etnometodologisk perspektiv. De teoribildningar som jag använder är Robert W. Connells analytiska ramverk för studier av genus, George Herbert Meads modell av självets framväxande i sociala interaktioner, Sheldon Strykers identitetsteori, samt Pierre Bourdieus begrepp habitus, symboliskt våld och socialt fält. När det gäller den kvinnliga kroppens uttryck, rörelser och rumslighet utgår jag från Iris Marion Youngs essä "Att kasta tjejkast". Mead och Bourdieu kompletteras med Jennifer Hargreaves beträffande genuskonstruktion och sport. För studiet av tjejer kontra normalitet använder jag mig av Fanny Ambjörnssons undersökning av hur svenska gymnasietjejer upprätthåller och utmanar den normativa femininiteten. Vidare tar jag upp Anita och Rune Dahlgrens studie av flickfotboll, en studie av europeisk damfotboll av Ana Bunuel, Kari Fasting, Gertrud Pfister och Sheila Scraton, samt Jesper Fundbergs studie av pojkfotboll och maskuliniteter. Min undersökning visar på hur genus ständigt (re)produceras. Jag menar att fotbollstjejerna i mitt material överskrider gränserna för den feminina normen. Genom fotbollstjejernas sätt att agera fysiskt och mentalt blir den feminina normen instabil, och en förändring av normen är möjlig. Förändringen motverkas dock av strukturella förhållanden, som exemplifieras av mediernas tröghet, omgivningens konservativa syn på tjejer som spelar fotboll samt idrottsrörelsens fasthållande av en syn på kvinnor och män som två skilda, inbördes homogena grupper. En öppnare syn där både tävlingsorienterade tjejer och veka killar bereds plats inom idrotten har alla allt att vinna på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)