Är motiverande samtal ett effektivt verktyg för sjuksköterskors omvårdnad i behandlingen av patienter med diabetes typ II? – En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ II är en folksjukdom med negativ utveckling. Behandlingen äruppbyggd på fem hörnstenar: kost, motion, insulin, antidiabetika samt god egenvård.Motiverande samtal(MI) går ut på att genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner ochsammanfattningar kartlägga och stärka individers motivation till förändring . Efter godaevidens för MI från missbruksvården finns förhoppningar på samma resultat inom somatiskvård. Syfte: Att studera om motiverande samtal som metod i sjuksköterskors omvårdnadförbättrar behandlingen av patienter med diabetes typ II. Metod: En litteraturöversikt baseradpå tio RCT-studier kvalitetsgranskade enligt SBU granskningsmall. Resultat: Litteraturstudienvisade otydliga resultat. Flest signifikanta skillnader till fördel för MI fanns i de psykologiskaparametrarna, i fem av studierna upplevde patienterna i interventionsgruppen ökadsjälvförmåga att hantera sin diabetes. Enbart två av nio studier visade på förbättrat HbA1cjämfört med kontrollgruppen, en studie visade att kontrollgruppen hade ett bättre utfall.Diskussion: MI borde enligt resultatet vara en användbar metod och fungera som ett verktyg iarbetet med FAR och FYSS för att öka sjuksköterskors vilja att diskutera livsstilsförändringarsamt för att påverka patienters motivation till beteendeförändring. Resultatet från depsykologiska parametrarna kan tyda på att MI leder till att patienter med diabetes typ IIförbättrar sin KASAM samt ges förutsättningar för en god egenvård enligt Orems teori. Enförklaring till att få studier fann signifikanta skillnader i förändring av HbA1c kan vara attdeltagarna i de flesta studierna som mätte HbA1c hade relativt låga värden redan vid baseline.Interventionen i kontrollgrupperna samt erfarenhet och utbildning bland samtalsledarnaskiljde sig åt mellan studierna, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser. MI är ensamtalsform som kräver tid och utbildning, kvaliteten på samtalen verkar vara av stor vikt förhur god effekt MI ger. Ytterligare studier med svensk kontext vore önskvärt för att se effektenav MI inom svensk diabetesvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)