Språkbarriärers inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete grundas i vårdrelationen. En förutsättning fördet är att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar. Då migrationen till Sverige ökar är språkbarriärer vanligt förekommande. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är vårdpersonal skyldiga att ge en god och säker vård på lika villkor till hela befolkningen och tidigare forskning visar att patientsäkerheten är sämre för patienter med bristande kunskaper i landets förstaspråk. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka språkbarriärersinverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom slutenvården. Metod: För att besvarasyftet gjordes en litteraturöversikt som innehåller elva vetenskapliga artiklar av kvalitativdesign eller mixad metod. Resultat: Resultatet presenteras i två kategorier: språkbarriärersinverkan på omvårdnadsarbetet och strategier för att motverka språkbarriärer vidomvårdnadsarbete. De två kategorierna består totalt av nio subkategorier. Resultatet visar attbristande kommunikation leder till att sjuksköterskan upplever osäkerhet kring patientenssituation och hur mycket hen förstått, samt att vårdrelationen blir lidande ochpatientsäkerheten påverkas negativt. Strategier sjuksköterskan använder sig av för attmotverka språkbarriärer är icke-verbal kommunikation, ökad ansträngning och att mer tidläggs på patienten. Resultatet visade även att mötet med språkbarriärer lett till störremedvetenhet kring sitt bemötande. Slutsats: Språkbarriärer har både positiva och negativaeffekter på omvårdnaden och olika strategier används för att minska språkbarriärers negativa påverkan. Vidare arbete i form av utveckling av strukturer och utbildning krävs för ytterligare förbättring på området, vilket skulle kunna ge positiva effekter för både individ och samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)