Undervisningsmetod som kan bidra till ökad kunskap : - lärares upplevelser av entreprenöriell undervisning som inslag i deras repertoarer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Författare: Tina Jonsson; [2020]

Nyckelord: entreprenöriell; undervisningsmetod; lågstadiet; skola;

Sammanfattning: I denna studie ligger fokus på hur lärare i årskurserna 1-3 uppfattar begreppet ”entreprenöriell undervisning”. Lärares uppfattningar angående förståelse av begreppet, och tillämpning av begreppet kommer ställas mot mer fastställda undervisningsmetoder; som i studien representeras av traditionell- och problemlösningsbaserad undervisning. För att få ta del av lärares upplevelse är insamlad data hämtad med metoden semistrukturerade intervjuer, som är en kvalitativ forskningsmetod och passar i en fenomenografiskt inspirerad studie där man intresserar sig för hur ett fenomen upplevs. I studiens bakgrundsavsnitt beskrivs komplexiteten i läraryrket och i teoriavsnittet förankras de tre undervisningsmetoderna i pedagogiska teorier.  I resultatet finns ett urval av direkta citat från de sex informanterna som deltagit i studien. De beskriver sin syn av de olika undervisningsmetodernas begrepp och hur de använder sig av metoderna i praktiken genom att ge skildringar av hur en lektion kan se ut med specifik undervisningsmetod. De berättar vidare vad lärare tar för roll i klassrummet och hur interaktionerna med elever upplevs då aktuell metod används. Informanternas svar visar att det finns likheter, skillnader och variationer i lärares erfarenheter av studiens undervisningsmetoder, och de risker som nämns visar komplexiteten i läraryrket. För lärandet är en resa för både elev och lärare. Varje elev som en lärare möter befinner sig i olika inlärningsfaser. För att kunna möta, utmana och återkoppla utifrån varje elevs behov måste lärare behärska olika undervisningsmetoder. Ska det även ske en progressiv utveckling måste de undervisningsmetoderna vara medvetna och noga planerade (Hattie 2009). Det finns dock en gemensam och tydlig ståndpunkt, lärare vill att elever ska lyckas!

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)