UEFA Financial Fair Play: the savior of football or the road to the next Bosman-ruling?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Det styrande organet i europeisk fotboll, UEFA, har nyligen introducerat Financial Fair Play-regler som en del av det sedan tidigare existerande Club Licensing-systemet. Kärnan i Financial Fair Play reglerna är ett break-even-krav som tvingar de europeiska fotbollsklubbarna att leva efter sina resurser. Uppsatsens syfte är att analysera om Financial Fair Play-reglerna är förenliga med EU-rätten. Av särskilt intresse är EU-rättens konkurrensrättsliga regler, som återfinns i Artikel 101 FEUF och Artikel 102 FEUF, samt regeln gällande fri rörlighet för arbetstagare, som återfinns i Artikel 45 FEUF. För att genomföra analysen på ett relevant sätt har sportrelaterad praxis legat i fokus och studerats ingående, eftersom principerna om EU-rättens relation till sport endast kan utläsas från nämda praxis. Dessa principer har sedan tillämpats på Financial Fair Play-reglerna. I uppsatsen dras slutsatsen att Financial Fair Play-reglerna förmodligen skulle klara Wouters-testet och därmed inte utgöra en konkurrensbegränsning under Artikel 101(1) FEUF. På samma sätt skulle reglerna förmodligen vara objektivt försvarbara gällande den fria rörligheten för arbetstagare och därför vara förenliga med Artikel 45 FEUF. Om Financial Fair Play-reglerna inte skulle klara Wouters-testet så skulle de ha en god chans att möta kriterierna för det undantag som återfinns i Artikel 101(3) FEUF. Dock skulle de i så fall ändå inte vara förenliga med Artikel 45 FEUF. Vidare så bör Financial Fair Play-reglerna inte utgöra missbruk av en dominerande ställning under Artikel 102 FEUF. Det ska dock påpekas att man bör vara försiktig med att dra definitiva slutsatser i sådana här fall, eftersom förenligheten med EU-rätten gällande regler utfärdade av styrande sportorgan måste undersökas ifrån fall till fall, då ett proportionalitetstest är ett utav nyckelverktygen. Trots att Financial Fair Play-reglerna troligtvis är förenliga med EU-rätten är det problematiskt att reglerna förmodligen inte kommer att förbättra konkurrensen mellan klubbarna. Förhoppningsvis kommer detta att åtgärdas i framtiden, till exempel genom att reglerna kompletteras med fler åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)