Vart är vi på väg? - En granskning av den svenska migrationsrättens framtid ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: År 2015 blev ett rekordår för Sverige vad gäller immigration. 163 000 människor sökte asyl i landet varav omkring 35 000 av dem var ensamkommande flyktingbarn. De omfattande flyktingströmmarna kom att påverka Migrationsverkets handläggningstid på asylärenden vilket resulterat i långa handläggningstider och försenade beslut. Dessa omständigheter har vidare lett till att de ensamkommande barnen hunnit bli vuxna innan prövning skett. Genom lagförslaget om ny möjlighet till uppehållstillstånd avser regeringen möjliggöra nya grunder och förutsättningar för att bevilja uppehållstillstånd. Målet är att ensamkommande unga i större utsträckning ska få möjlighet att stanna i Sverige. Förslaget har emellertid av Lagrådet, till följd av en undermålig lagstiftningsprocess, adresserats som oacceptabelt. Uppsatsen syftar till att utreda huruvida regeringens lagförslag om ny möjlighet till uppehållstillstånd korrelerar med rättssäkerheten. Frågeställningen fokuserar således på att klarlägga lagförslagets innebörd samt dess effekter ur ett rättssäkerhetsperspektiv baserat på Aleksander Peczeniks definition av begreppet rättssäkerhet. Utifrån Peczeniks definition innefattas bland annat förutsebarhet, etiska värden och likhet inför lagen inom begreppet. För att uppnå total rättssäkerhet krävs en balans mellan dessa komponenter. Utifrån den kritik som propositionen fått kan slutsatsen dras att lagförslaget innehåller omfattande brister. Lagförslaget innefattar komplexa rekvisit samt avsteg från allmänna principer och huvudregler. Detta riskerar att resultera i olikhet inför lagen, icke förutsebar tillämpning samt en rättsprocess som urvattnar rättsstatens allmänna principer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)