TAKK som språkstöd : Pedagogers syn på användandet av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR); Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

Sammanfattning: Syftet med vår undersökning är att bidra till större kunskap om pedagogers syn på användandet av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) i förskolan. Metoden vi har valt för undersökningen är kvalitativ metod. Resultatet som studien gett visar att forskare anser att tecken är ett naturligt alternativ för yngre barn att uttrycka sig genom innan de börjar tala, vilket bland annat en amerikansk studie pekar på. TAKK visar sig enligt våra informanter vara ett bra språkstöd för alla barn, inte bara för de som har en språkstörning. Våra tankar stärks av förskolans läroplan (Lpfö 98 rev.2010) som menar att alla barn ska ha rätt att uttrycka sig, men alla har inte möjlighet att formulera sig genom det verbala språket. För de barn som inte har ett talat språk kan språkstöd vara ett alternativt sätt att kommunicera med. Det som fastställts i undersökningen är att utformningen av miljön där barnet vistas är betydelsefull i sammanhanget. Vårt primärmaterial visar att miljön bör vara tecknande annars begränsas kommunikationen för barnet. Det har visat sig att det finns synonymer i TAKK, likt dialekter, något som vi och informanterna har olika uppfattningar om. Det kan ses som positivt att få fler ord att uttrycka sig med eller negativt då inte samma språk talas. Litteratur och informanter är samstämmiga där mycket positivt har konstaterats gällande barn och språkstöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)