Hur arbetar banker med CSR? : En jämförelse mellan Handelsbanken & Sparbanken Gripen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Oscar Sundin; Caroline Sundberg; [2010]

Nyckelord: CSR; Bank;

Sammanfattning:

I samband med finanskrisen och det ökade intresset för företags samhällsansvar har många större banker kritiserats i media. Bankers verksamhet bygger på allmänhetens förtroende och därför är det viktigt att de arbetar med corporate social responsibility (CSR). CSR kallas på svenska ofta för företagens samhällsansvar och definieras vanligtvis av företagen själva. Det får oss att fundera på hur banker arbetar med CSR. Hur viktigt är CSR för att bankers förtroende ska upprätthållas? Finns det skillnader mellan olika banker och hur de arbetar med CSR?

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två svenska banker arbetar med CSR samt identifiera likheter och/eller olikheter i deras arbete. Bankerna som valts att undersökas är Sparbanken Gripen som är en geografiskt begränsad bank med kopplingar till kommunen de är verksamma i, genom sin ägare Sparbanksstiftelsen Gripen samt Handelsbanken som är klassad som storbank och vars verksamhet är rikstäckande.

Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med personer som är väl insatta i respektive banks samhällsansvar. Utöver detta kompletterade vi med information från bankernas årsredovisningar och hemsidor för att få en tydligare bild hur deras arbete med samhällsansvar ser ut. Vi utgick sedan från Carrolls (1991) teori som delar in företags samhällsansvar i ekonomiskt-, juridiskt-, etiskt- och filantropiskt ansvar. Med hjälp av detta har vi jämfört vad bankerna gör inom dessa områden. Vi har i vår analys konstruerat en figur för att försöka illustrera en tydligare bild om hur bankerna agerar utifrån de olika ansvarsområdena.

I vår slutsats har vi kommit fram till likheter och olikheter i de olika ansvarsområdena och vad dessa kan bero på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)