Den svenska modellen mellan hammaren och städet? - Regleringen av utstationerade arbetstagares villkor i svensk rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Fenomenet utstationering av arbetstagare på EU:s inre marknad regleras i såväl unionsrätten som i medlemsstaternas nationella arbetsrätt. Uppsatsen undersöker hur rättsutvecklingen sett ut på unionsnivå med avseende på regleringen utstationering av arbetstagare och hur denna rättsutveckling påverkat den svenska arbetsrätten. Utvecklingen har präglats av framtagandet av sekundärrättsliga instrument som antagits stärka möjligheten till utsträckande av nationell reglering. Rättsutvecklingen har också påverkats av en rättstillämpning som stärkt den fria rörlighetens genomslag i regleringen av utstationeringar och därmed begränsat utrymmet för utsträckning av nationella arbetsvillkor. EU-domstolens rättstillämpning har lett till en konflikt mellan det svenska genomförandet av EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden i förhållande till grundläggande sociala rättigheter. Det svenska genomförandet av unionsrätten har genomgått flera förändringar där möjligheten att vidta stridsåtgärder i kollektivavtalssyfte begränsats och därefter liberaliserats något. Frågan om förenlighet mellan den svenska regleringen och unionsrätten är inte definitivt avgjord. Genom förändringar i fördragen och sekundärrätten har de grundläggande rättigheternas och den sociala dimensionens ställning i unionsrätten stärkts. Huruvida ändringarna i den unionsrättsliga lagstiftningen förändrat balansen mellan den sociala dimensionen av unionsrätten och den fria rörligheten för tjänster i regleringen av utstationeringar har inte besvarats definitivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)