Ex-dagseffekten : En litteraturstudie kring ex-dagseffektens uppkomst och existens

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Aktiemarknaden uppfattas som effektiv då aktiepriset faller i paritet med utdelningen på ex-dagen. Tidigare studier ger belägg för att aktiepriset faller med mindre än utdelningen. Att aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. Ex-dagseffektens existens har genom historien undersökts och det råder delade meningar kring dess uppkomst och existens. Skattehypotesen, kortsiktiga handelshypotesen, mikrostrukturhypotesen och dispositions-effekten är fyra olika förklaringar till ex-dagseffektens uppkomst som ligger till grund för denna studie. Hypoteserna analyseras i samband med tidigare utförda studier och sedan dras slutsatsen att skattehypotesen är den mest uppmärksammade förklaringen till ex-dagseffekten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)