Samverkan i fokus : - en möjlighet till skolframgång för barn i skolsvårigheteroch med sammansatta behov

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Skolframgång ses som en av de viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska ha goda framtidsutsikter. En fungerande skolgång är då av vikt för barn och ungdomar i skolsvårigheter och med sammansatta behov och samverkan över organisationsgränserna är ett sätt att arbeta för att nå önskad skolframgång. Syftet med studien är att på organisationsnivå, i det här fallet mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, bidra med uppfattningar kring samverkan för att nå skolframgång för barn i skolsvårigheter och med sammansatta behov. I denna kvalitativa studie med grundad teori som teoretisk utgångspunkt har pedagoger, personal från barn- och ungdomspsykiatrin och representanter från socialtjänsten deltagit i fokusgruppintervjuer. Analysarbetet resulterade i kategorierna Styrning, Förutsättningar, Professionalitet, Mötesstruktur, Delaktighet och Insatser, vilka speglar de intervjuades uppfattning av samverkan som en möjlighet att nå skolframgång.Resultatet visar att samverkan på organisationsnivå är komplext för de inblandade och styrs av både möjligheter och hinder som står i relation till varandra. Möjligheter som bland annat lyfts fram är att se helheten, gemensamt arbete med uppsatta mål, kompetens och erfarenhet och samordning. Som hinder framkom bland annat regelverk, gränssättningar, ekonomi, tid och språkbruk. I diskussionen problematiseras delar av resultaten som behöver lyftas för att samverkan ska kunna bidra med det som studien syftar till. Bland annat diskuteras tolkningen av begreppet samverkan, skyldigheten att samverka, gränssättningar mellan organisationer och barnets behov av att synliggöras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)