Integrerad rapportering i Europa : En kvantitativ studie av förklarande faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Författare: Anton Haeger; Felix Jonsson; [2018]

Nyckelord: Integrerad rapportering; IIRC; storlek; sektor; tid;

Sammanfattning: Titel: Integrerad rapportering i Europa – En kvantitativ studie av förklarande faktorer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning. Författare: Anton Haeger & Felix Jonsson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - mars Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida användningen av integrerad rapportering ökat till följd av publikationen av The International <IR> Framework och om detta har något samband med bransch, sektor och storlek. Metod: För att besvara studiens syfte är den skriven med ett positivistiskt förhållningssätt och med en deduktiv ansats. Studien är av kvantitativ karaktär där sekundärdata i form av GRI:s databas använts. Datan har analyserats med hjälp av multipel regressionsanalys och Pearsons korrelationstest. Resultat & slutsats: Studiens resultat visar på att användningen av integrerad rapportering ökat sedan The International <IR> Framework publicerades. Resultatet visar även på att användningen av integrerad rapportering har ett positivt samband med företag inom den offentliga sektorn. Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier inom integrerad rapportering skulle kunna utföra liknande undersökningar i andra geografiska områden och även undersöka fler faktorer. Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar med empiriska data specifikt för Europa. Studien undersöker även hur användandet av integrerad rapportering förändrats sedan The International <IR> Framework publicerades. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)