Från dokument till funktion - En studie över implementeringen av ett projektstyrningsverktyg i en byggverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

Sammanfattning: Som en naturlig följd av det hårda och konkurrenskraftiga klimat som idag råder inom byggbranschen har organisationer i syfte att stärka sin roll på marknaden valt att satsa på och effektivisera kommunikation och hantering av projektdokumentation. I samband med rådande IT-utveckling har man därför utvecklat projektstyrningsverktyg i hopp om att optimera sin resursanvändning och underlätta det projektbaserade arbetet inom organisationen. Syftet med denna studie har varit att undersöka olika aspekter kring den förändring som sker inom en organisation vid införandet av ett projektstyrningsverktyg. De frågeställningar som legat till grund för studien har behandlat arbetet före respektive efter införandet av ett sådant verktyg, för att se hur det dokumentbaserade arbetet kan komma att påverkas. En avgränsning har gjorts till arbetet kring ett specifikt dokument, riskanalysen, då detta är ett dokument som hanteras och uppdateras löpande under hela byggprocessen. Undersökningen har genomförts som en fallstudie genom intervjuer med deltagare från NCC Construction på avdelning Hus Malmö-Lund, och urvalet har skett genom en kombination av stratifierat urval och möjlighetsurval. Beroende på om deltagarna haft kontakt med projektstyrningsverktyget eller inte har de sedan placerats in i kontroll- eller testgrupp. Då studien utförts i liten skala är det svårt att avgöra i vilken utsträckning arbetet förändrats. Studien bidrar med föreslagna åtgärder och vidareutvecklingar för en optimerad användning av verktyget. Studiens resultat kan tänkas vara av intresse för företag och organisationer med en förhoppning om att effektivisera och förbättra arbetsrutiner med ett projektstyrningsverktyg liknande det författarna valt att studera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)