Inställning till anställning : En kvalitativ intervjustudie om nyanställdas upplevelse av socialisation i en statlig och en privatverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Att börja en ny anställning är en utmaning fylld av känslor såsom förväntan ochglädje, men också av osäkerhet och stress. Beroende på bemötande från chef ochkollegor samt hur organisationen arbetar med introduktionsprocessen, påverkas den nyanställdes möjlighet till organisatorisk socialisation. Syftet med vår studie var att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur socialisationen upplevs fungera för nyanställda i en statlig och en privat verksamhet. Med utgångspunkt i tidigareforskning om introduktion, onboardingprocesser och organisatorisk socialisation har vi använt oss av teorier från bl.a. Mead, Cooley, Bauman och Asplund för att förstå och tolka informanternas utsagor. Studiens resultat påvisar vikten av ett formellt introduktionsprogram men även vikten av ett gott bemötande för att den nyanställde ska leverera enligt förväntan och vilja stanna på sin nya arbetsplats. Vid jämförelsermellan arbetsplatserna, konstateras att behoven av trygghet och att känna sig välkommen, är oberoende om man arbetar statligt eller privat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)