Lönsamhetsbedömning i mindre grossistföretag -Ekonomistyrning genom ABC-kalkyl och budget

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att genom en ABC-kalkyl utreda var ett mindre grossist företag tjänar sina pengar och därefter diskutera hur företaget tidigt ska kunna få indikationer på ekonomiska förändringar. Metod: Uppsatsen är en fallstudie av Nordhav AB. Utifrån teori och empirisk data utvecklas en ABC-modell för Nordhav ABs verksamhet samt ett förslag till budget för verksamheten. ABC-modellen och budgeten testas därefter på ett verkligt material och resultat analyseras. Resultat: Resultatet av den lönsamhetsbedömningen som gjorts i detta arbete genom en ABC-kalkyl visar att företaget idag (2002) säljer flera produktgrupper med förlust. Exempelvis säljer man all konsumentpackad och färsk filéad fisk med förlust. Lönsamheten gällande kundgrupper visar att grossister är mest lönsamma och att matserveringar och restauranger är minst lönsamma. Resultatet för lönsamheten för distributionsturer visar att turen till lagercentralen är mest kostnadseffektiv. Avseende budgeten föreslår vi att Nordhav för att få indikationer på ekonomiska förändringar använder sig av en resultatbudget. Detta eftersom alternativet är relativt billigt ställt i relation till vilken nytta företaget kan ha av att använda sig av en resultatbudget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)