Hur kan ekosystemtjänster bevaras i urbana områden? : En studie om Grönytefaktor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

Sammanfattning: För att möta de klimatförändringar som uppkommer i och med en snabbt ökande urbanisering behöver vi vara proaktiva när vi planerar våra städer. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är viktiga att bevara i en snabbt växande stad då de har en stor gynnsam effekt på naturen. Genom att värdera, kvantifiera och identifiera en stads ekologiska gröna och blå värden, det vill säga växter och vatten, samt dess ekosystemtjänster, kan den hållbara staden konkretiseras vilket bidrar till att den blir lättare att förstå för yrkesutövare, beslutsfattare och allmänheten. Ett sätt att kvantifiera stadens grön-blå ytor är att räkna ut ett områdes grönytefaktor (GYF) genom att sätta olika värden på de ekosystemtjänster som finns i ett område. Denna studie syftar till att öka kunskapen om hur ekosystemtjänster kan inkluderas i planprocessen för att skapa en hållbar stads- och boendemiljö. Målet med studien är att undersöka hur behovet av GYF-verktyget ser ut i planprocessen. Detta är viktigt för att säkerställa och bevara ekosystemtjänster i urbana områden. Studien är en jämförande fallstudie som inkluderar en GYF-beräkning med hjälp av GIS samt en platsanalys i Hammarby Sjöstad. Resultatet jämförs sedan med tre kvarter i Norra Djurgårdsstaden. Intervjuer genomförs även med sakkunniga inom området för att ge studien legitimitet. Resultatet visade att GYF-värdet inte skiljer sig avsevärt mycket mellan de valda kvarteren. Däremot är balanseringen väldigt låg i Hammarby Sjöstad till skillnad mot kvarteren i Norra Djurgårdsstaden. Resultatet visade även att ett godkänt GYF-värde inte motsvarar upplevelsen av gården enligt platsanalysen samt att verktyget har utvecklingspotential. Grönytefaktor är ett initialt bra verktyg för att lyfta upp frågor kring ekosystemtjänster men på sikt handlar det om att bygga och planera annorlunda än vad vi gör idag. Denna studie har resulterat i tio kriterier som bör beaktas i planeringen av kvarter i täta områden för att stärka ekosystemtjänsterna i staden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)