Beställarens påkallande av fel enligt AB 04

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Gällande entreprenadarbeten torde det vara vanligt förekommande att beställaren påtalar fel som denne vill att entreprenören ska avhjälpa. För att en part ska kunna aktualisera en påföljd vid påstått kontraktsbrott krävs enligt branschavtalet AB 04, precis som enligt allmän förmögenhetsrätt i övrigt, att en reklamation företas. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur beställarens påkallande av fel i en entreprenad ska gå till enligt AB 04. Undersökningen har gjorts med hjälp av en rättsdogmatisk metod. För att uppfylla syftet med uppsatsen har ett antal frågeställningar om regleringen i AB 04 besvarats. De frågeställningar som besvarats är i huvudsak följande. Vad som avses med begreppet ”fel”, hur besiktnings-institutet är utformat, vilka rättsverkningar en besiktning har, vilket ansvar för fel entreprenören har, vilka möjligheter att reklamera ett fel som beställaren har samt om någon av parterna har ett utredningsansvar beträffande påstått fel. Av särskild betydelse för uppsatsen är AB 04 kap. 5 § 15. Enligt begreppsbestämningarna till AB 04 definieras ett fel som en avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt. Ett arbete ska, enligt AB 04 kap. 2 § 1, betraktas som felaktigt om det inte utförts i enlighet med entreprenadhandlingarna, om det vid avsaknad av kvalitetsangivelse inte utförts i klass med entreprenaden i övrigt samt om det inte utförts fackmässigt. Vid undersökningen av felbegreppet har en jämförelse av bestämmelserna i AB 04 gjorts med motsvarande bestämmelser i KöpL, KtjL och JB. Vid en jämförelse har det kunnat konstateras att det finns likheter gällande hur felbedömningen ska företas, men att det också finns vissa skillnader. Något som måste beaktas är det objekt som är föremål för felbedömningen, varpå en entreprenad får anses skilja sig från de objekt som kan bli föremål för felbedömning enligt KöpL, KtjL och JB. En anteckning om fel i ett besiktningsutlåtande utgör den formella formen för reklamation av fel enligt AB 04. En besiktning kan företas såväl innan som efter avlämnande av entreprenaden. Det finns således inget som hindrar att beställaren påkallar fel med hänvisning till vad som antecknats i ett besiktningsutlåtande även under entreprenadtiden. Utöver den formella reklamationen kan beställaren reklamera påstådda fel enligt vad som framgår av AB 04 kap. 5 § 15. Reklamation enligt denna bestämmelse kan företas om del av eller hela entreprenaden tagits i bruk eller avlämnats. Bestämmelsen kan därmed vara tillämplig under såväl entreprenadtiden som under garanti- och ansvarstiden. Då bestämmelsen inte uttryckligen reglerar vad en reklamation ska innehålla eller om någon av parterna har ett utredningsansvar för påstådda fel i entreprenaden, har den blivit föremål för tolkning. Tolkningen utgår från bestämmelsens ordalydelse, systematiken i AB 04 samt dispositiv rätt. Vad som ska anses gälla under entreprenadtiden respektive garanti- och ansvarstiden har behandlats separat i anslutning till de felbestämmelser som är aktuella under respektive tidsmässig fas. Gemensamt för samtliga faser är att varken ordalydelse, systematik eller dispositiv rätt ger ett tydligt svar beträffande frågan om utredningsansvar. De slutsatser som nåtts beträffande hur AB 04 kap. 5 § 15 bör tolkas under entreprenadtiden är att det är entreprenören som ska ha det huvudsakliga utredningsansvaret beträffande vari ett påstått fel består. Det har dock presenterats scenarion då det anses vara oskäligt att ålägga entreprenören hela utredningsansvaret, till exempel då en kräsen beställare påkallar stora mängder fel. Att entreprenören som utgångspunkt ska åläggas ett utredningsansvar beträffande påstådda fel i entreprenaden under entreprenadtiden medför att beställaren som huvudregel endast behöver ange hur ett påstått fel visar sig. Till skillnad från vad som framförts beträffande AB 04 kap. 5 § 15 under entreprenadtiden, är min uppfattning att det under garanti- och ansvarstiden är mest skäligt att ålägga beställaren det huvudsakliga utredningsansvaret. Det är därmed, enligt min mening, inte tillräckligt att beställaren under garanti- och ansvarstiden endast anger hur ett fel visar sig för att en reklamation ska anses vara framförd på korrekt sätt, utan en trolig orsak ska även presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)