Upprop Online : En kvalitativ studie av "Förbjud tiggeriet nu"

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

Tiggare/tiggeri är fenomen som blivit allt vanligare i vårt svenska samhälle. Samtidigt som företeelsen av tiggare/tiggeri blivit mer synlig har även röster som kräver ett förbud av tiggeri höjts. Märkbart är hur det via social media sprids budskap med starka argument som belyserden problematik många människor upplever med tiggeriet. Via social media skapas uppslutningar med olika mål, som växer och frodas i nätets öppna rum. Syftet med vår studie är att få en förståelse för vad en sammanslutning av människor, i detta fall ett Facebook evenemang, kan generera i form av kommunikativ praktik samt vilken inverkan social media kan ha i frågan om dess förmåga att sprida ett budskap. Vi vill sedermera förstå uppropet och det budskap som förmedlas samt se till hur social media spelat roll fördess utveckling. Med en netnografiskt inspirerad forskningsmetod undersöker vi det socialaliv och samspel som sker online, men inom ett begränsat rum, det vill säga det evenemang vivalt att studera. Vår teoretiska referensram utgår från Canettis teori om massan makt vilken viknyter an till vårt nätverksamhälle och till sociala medier. Vidare utgår vi från begreppetFraming vilket är en kulturell inramning vilken beskriver hur sociala rörelser konstrueras, tolkas och beskriver verkligheten, samt rörelsens egen roll. Ur ett sociologiskt perspektiv vill vi förstå uppropet "Förbjud tiggeriet nu", dess budskap samthur dess mobilisering skedde inom ett offentligt rum som Facebook. Resultatet visar på hur ett budskap växer fram, hur det förmedlas och hur det sprids samt vilken stark förmåga till mobilisering ett offentligt evenemang på social media har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)