Kongenital intestinal lymfangiektasi hos hund : etiologi, diagnos och behandling

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Intestinal lymfangiektasi (IL) är en ovanlig gastrointestinal sjukdom som karaktäriseras av patologisk dilatation av tarmens lymfkärl. Sjukdomen drabbar både hundar och människor men behandlingen divergerar inom human- respektive veterinärmedicinen. Etiologin är ännu inte fullständigt belyst. Sannolikt finns ärftliga komponenter och gener essentiella för lymfangiogenes har isolerats. Patogenesen är relativt väl undersökt och behandlingen syftar till att reducera förlusten av plasmaproteiner. Det centrala i behandlingen är att minimera mängden triglycerider med långa fettsyror (LCT) i dieten, då absorption av dessa stimulerar det intestinala lymfflödet. Dieten bör även kompensera för förluster av protein, energi och vitaminer genom hög näringstäthet och rikligt med högvärdigt protein. Immunosupprimerande läkemedel har länge varit en del av behandlingen, inom veterinärmedicinen, trots att IL i många fall helt saknar inflammatoriska inslag och att bieffekterna av dessa preparat är kontraproduktiva vid IL. Ett antal hundar svarar bra på behandling med kortikosteroider. Supplementering med triglycerider bestående av medellånga fettsyror (MCT-olja) är omdiskuterat och både oljans smaklighet och absorption har ifrågasatts. I denna mastersuppsats har en litteraturstudie, en journalstudie och ett smaktest av MCT-olja gjorts. Resultatet visar att MCT-olja, i motsatts till tidigare påståenden, accepteras väl av hundar. Sammanställningen av tidigare studier visar att absorptionen av MCT-olja är komplex. Utöver fettsyrornas längd spelar även triglyceridmolekylens interna struktur, mängden MCT samt mängden övrigt fett in i absorptionen av MCT. Trots att en liten andel absorberas via lymfkärlen kan supplementering med MCT vara av nytta i fall med hundar som inte klarar att hålla vikten på endast fettreducerad diet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)