Underlag för projektering av ytterväggar : Kvalitativ analys av ytterväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Vid projektering av ytterväggar ställs höga krav på funktion och utformning. Ytterväggar har en mängd olika konstruktionslösningar beroende på stomsystem, fasadmaterial och andra förutsättningar. Uppdragsgivaren WSP, vill underlätta kvalitetssäkringen och minska tidsåtgången vid projektering med hjälp av framtagna typdetaljer. Typdetaljerna är utformade med hänsyn till aspekterna fuktsäkerhet, robusthet och kostnad. Intervjuer med konstruktörer, litteraturstudier samt kontakt med produktleverantörer, ligger till grund för arbetet. Utifrån analys av insamlat material har konstruktionslösningar tagits fram utifrån en maximal livslängd. Arbetet har resulterat i två typdetaljer för tung stomme och tre för lätt stomme, med fasadmaterialen puts, tegel samt skivmaterial. Tillhörande teknisk beskrivning, U-värde och kostnadsbild har tagits fram för vardera typdetalj.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)